Skip to main content

Makoto ReikiDo Lineage

Founder of Usui Reiki Ryoho 

USUI Mikao   1865-1926

Hayashi Reiki Kenkyu-Kai 

HAYASHI Chujiro   1880 -1940

Japanese lineage 

YAMAGUCHI Chiyoko 

1921 – 2003

Western Lineage

Usui Shiki Ryoho 

TAKATA  Hawayo 

1900 -1980

Founder of Komyo Reiki Kai 1998 – 2016 to Komyo ReikiDo  2016

 INAMOTO Hyakuten  1940 –          

Usui Shiki Ryoho

Phyllis Lei FURUMOTO

1948 – 2019

Caron HILL

2012

 Komyo Reiki Kai Master/Teacher

 

William Lee RAND  1981 –
Christine COBDEN   1994 –
Jason Irving HOFFS
Krista Jane HOFFS
Deidre JAMES 

[Caron Hill – R1 – 2005]

Michelle BEAN 

[Caron Hill – R2 2009, Masters 2010, Teachers 2011]

Caron Hill 

Founder of Makoto ReikiDo 2020

1966 – 

You